Weldoordacht afvalbeleid

Het afvalstoffenbeleid in België heeft als doel grondstoffen en energie te sparen en de gezondheid van mens en milieu veilig te stellen. De drie gewesten hanteren hiervoor dezelfde hiërarchie voor het behandelen van afval: voorkomen, hergebruiken, nuttig toepassen door materiaal- en/of energieterugwinning en tenslotte storten. Dit vormt de hoeksteen van alle beleidsplannen. Daarnaast tonen tal van instrumenten zoals stort- en verbrandingsverboden, sturende milieuheffingen, de producentenverantwoordel­ijkheid en het principe ‘de vervuiler betaalt’ aan dat waste-to-energy perfect samengaat met materiaalrecycling.


CEWEP - The Confederation of European Waste-to-Energy Plants
Member of CEWEP