Wat is waste-to-energy?

Waste-to-energy is de term die gebruikt wordt om te verwijzen naar het verbranden van afvalstoffen met terugwinning van energie.

Verbranding wordt toegepast om het volume en de gevaarlijke eigenschappen van afval te reduceren. Potentieel gevaarlijke bestanddelen die mogelijk tijdens de verbranding vrijkomen, worden opgevangen en verwijderd. Bovendien is thermische verwerking een manier om energie, mineralen of chemische bestanddelen uit het afval terug te winnen. (BRON: EMIS-VITO).

In België kende de sector van waste-to-energy op het einde van de jaren ’90 grote technologische ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen, voornamelijk gedreven door wetgeving die specifiek van toepassing is op verbrandingsinstallaties, hebben hoofdzakelijk geleid tot sterk verminderde emissies van de installaties.

Belgian Waste-to-Energy is een overkoepelende organisatie van alle Belgische verbrandingsinstallaties die huishoudelijk afval én vergelijkbaar restafval verwerken.

Rol van waste-to-energy

Waste-to-Energy speelt een essentiële rol in het realiseren van de circulaire economie. Die rol is dubbel:

  1. waste-to-energy is een verwerkingsmethode voor niet-reyclebaar afval die cruciaal is als hygiënische oplossing om de openbare gezondheid te waarborgen. Restafval dat door de burger en de bedrijfswereld wordt aangeboden ter verwerking, moet zo snel als mogelijk van het openbaar domein gehaald worden en vervolgens verwerkt zodat het geen gevaar betekent voor de openbare gezondheid.
  2. Het is een duurzame verwerkingsoplossing voor het niet-recyclebaar restafval dat zeer heterogeen en complex van samenstelling is.  Deze techniek zet het afval om tot betrouwbare energie (elektriciteit en warmte) en waardevolle grondstoffen.

 

Waste-to-energy en recycling gaan hand in hand

In een transitie naar een meer circulaire economie, komt het erop aan om via doorgedreven gescheiden inzameling zoveel mogelijk zuivere afvalstoffen te bekomen. Moderne scheidingstechnologieën zorgen ervoor dat er monostromen van goede kwaliteit en in voldoende hoeveelheden ter beschikking komen om te dienen als grondstof in andere productieprocessen of biologische verwerkingsprocessen.

Voor de recyclageresidu’s en de restafvalstromen die uit een mengsel van zeer diverse materialen en ongewenste contaminanten bestaan, moet een gepaste oplossing voorhanden zijn. Verbranding met doorgedreven energie- en materiaalrecuperatie is hiervoor de meest aangewezen verwerkingstechnologie. Op die manier wordt ook het storten van afval tot een minimum herleid.

Recycling van afval en waste-to-energy gaan dus perfect samen. Wanneer materiaalrecuperatie niet meer mogel­ijk is om (milieu-)technische, economische of andere redenen, kan waste-to-energy alsnog voor een nuttige toepassing van het afval zorgen. Enerz­ijds door de productie van energie (warmte én elektriciteit), anderz­ijds door de recuperatie van (non-)ferro, granulaten en/of zand. Bijgevoegde  grafiek geeft aan in welke mate de Europese landen hun afval recyclen, verbranden en storten. Deze gegevens tonen duidel­ijk aan dat waste-to-energy geen concurrentie is voor recycling.

De installaties van BW2E gebruiken een deel van de geproduceerde energie intern maar leveren ook elektriciteit aan het net en warmte aan omliggende bedrijven, ziekenhuizen, woningen en flatgebouwen. Door afval in te zetten als brandstof, besparen we op fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen. Naast waste-to-energy voeren heel wat BW2E-leden ook nog andere afvalbeheerstaken uit op lokaal vlak: afvalpreventie, hergebruik, selectieve inzameling en stimuleren van  materiaalrecuperatie.

Ongeveer de helft van het afval dat in de BW2E-installaties terecht komt, is organisch-biologisch van oorsprong en wordt beschouwd als een hernieuwbare energiebron. Ongeveer de helft van de geëmitteerde CO2 is dus klimaatneutraal. Een evenredig deel van de  geproduceerde elektriciteit mag dan ook ‘groene stroom’ genoemd worden. Door energie terug te winnen b­ij de thermische verwerking van afvalstoffen, verm­ijden we bovendien dat op een andere plaats CO2 wordt uitgestoten voor de productie van energie op basis van fossiele brandstoffen. Zo helpen de BW2E-leden op lokaal vlak de klimaatdoelstellingen te halen.

Bekijk ook het filmpje van CEWEP, de Europese koepelorganisatie van waste-to-energyplants.


CEWEP - The Confederation of European Waste-to-Energy Plants
Member of CEWEP