Energie en materialen voor vandaag en morgen

Belgian Waste-to-Energy, kortweg BW2E, groepeert alle 14 Belgische installaties die huishoudelijk én vergelijkbaar restafval verwerken met terugwinning van energie. In totaal zetten zij jaarlijks 2,78 miljoen ton afval om tot energie en materialen voor vandaag en morgen. Jaarlijks produceren zij 1,5 miljoen MWh elektriciteit die gedeeltelijk  hernieuwbaar is. Dit komt overeen met de energiebehoefte van 430.000 gezinnen. Daarnaast leveren BW2E-leden warmte aan residentiële of industriële warmtenetten.

Kennis en ervaring delen rond ‘best practices’ staat centraal in de werking. Daartoe houdt BW2E de technische evoluties in de sector nauwgezet in de gaten. Regionale, nationale en Europese wetgeving  worden strikt nageleefd en op de voet gevolgd.  Waste-to-energy is de beste oplossing voor afval dat niet meer in aanmerking komt voor preventie, hergebruik of materiaalrecuperatie.

Wat doet Belgian Waste-to-Energy?

Sedert haar oprichting in 2009 besteedde BW2E aandacht aan de volgende topics

  • de omzetting van Europese wetgeving in regionale wetgeving
  • ijveren voor de correcte toepassing van de R1-formule voor de Belgische verbrandingsinstallaties
  • bewaken van de export van gemengd stedelijk afval
  • kennisdeling onder de leden, zowel op technisch vlak als op gebied van veiligheid en wetgeving
  • bewaken van de correcte meting van het biogeen gehalte in het restafval wat het aandeel ‘groene energie’ bepaalt
  • gesprekspartner voor regionale milieuoverheden
  • opvolgen en adviseren van studies en afvalplannen van de verschillende regio's

Belgian Waste-to-Energy in cijfers

Totale verbrandingscapaciteit 2 870 000 ton    
Jaarlijkse elektriciteitsproductie 1 500 000 MWh    
Aantal gezinnen dat van elektriciteit kan voorzien worden 430 000 gezinnen    
Jaarlijkse warmteproductie 1 000 000 MWh    
MWh warmte voor toepassingen in industrie en gebouwenverwarming 350 000 MWh